Choď na obsah Choď na menu
 


Co je dogma

Najpresnejšieho významu slova "dogma" sa nám dostane priamo z Katechizmu katolíckej cirkvi a to v §88-89:
 

"Učiteľský úrad Cirkvi naplno používa autoritu, ktorú dostal od Krista, keď definuje dogmy, čiže keď spôsobom, ktorý zaväzuje kresťanský ľud k neodvolateľnému súhlasu viery, predkladá pravdy obsiahnuté v Božom zjavení alebo keď definitívnym spôsobom predkladá pravdy, ktoré s nimi nevyhnutne súvisia.
Medzi naším duchovným životom a dogmami jestvuje organická spojitosť. Dogmy sú svetlá na ceste našej viery. Osvetľujú túto cestu a robia ju bezpečnou. A naopak, ak je náš život správny, náš rozum a naše srdce budú otvorené na prijímanie svetla dogiem viery.

http://charismatum.blog.cz/1208/dogmy-a-doktriny-cirkvi

 

Slovnik cudzich slov:

dogma  →  poučka nepripúšťajúca námietky, nedokázateľné tvrdenie opierajúce sa iba o vieru a preto nezmeniteľné a neomylné
V cirkvi:  

je to záväzná, normatívna výpoveď v oblasti viery. Nie je vecou logiky, ale viery.

Slovo dogma pochádza z gréckeho „to dedogmenon“ - to, čo je pevne stanovené

4. storočí sa rozumeli dogmami najmä pravdy viery.

V dnešnom rečovom používaní cirkvi a teológie (jednoznačne od 18. storočia) je dogma výrokom, ktorý je predmetom božskej a katolíckej viery, teda výrokom, ktorý cirkev výslovne prostredníctvom riadneho učiteľského úradu alebo pápežskou alebo koncilovou definíciou vyhlasuje za zjavený od Boha tak, že jeho popretie je herézou

1. vatikánsky koncil výslovne učí: Božskou a katolíckou vierou treba veriť všetko to, čo je obsiahnuté v Božom slove napísanom alebo ústne zachovanom a čo Rímsko-katolícka cirkev slávnostným vyhlásením alebo riadnym a všeobecným učiteľským úradom ako Bohom zjavené predkladá veriť.

K formálnemu pojmu dogmy, podľa Rímsko-katolíckej cirkvi, patria dva rozhodujúce momenty. Pravda musí byť:

  1. Bohom zjavená
  2. Rímsko-katolíckou cirkvou vyhlásená

 

 
 
 

Jeruzalemsky koncil : Sk 16,4

'Ako chodili po mestách [Pavol, Silas a Timotej], odovzdávali im učenie [dogmy], ktoré vyhlásili apoštoli a starší v Jeruzaleme aby ho zachovávali.

 

 

Vývoj dogiem spočíva v stále dôkladnejšom prenikaní ľudského rozumu do ich obsahu.

Dogmu o Najsvätejšej Trojici: bola špekulatívne analyzovaná čiastočne na Nicejskom koncile (r. 325) a na 1. Carihradskom koncile (r. 381), celkove na 4. Lateránskom koncile (r. 1215).

Vývoj dogiem prebieha ďalej takým spôsobom, že zjavené pravdy obsiahnuté v tézach nezreteľne a akoby skryto, stávajú sa v určitom momente pod vplyvom Ducha Svätého zreteľnými vo vedomí Cirkvi. Tak je tomu napr. s mariánskymi dogmami, ako je Nepoškvrnené počatie alebo Nanebovzatie, ktoré sú spojené medzi sebou a s pravdou o Božom materstve Panny Márie.

 

...medzi dogmy Katolíckej cirkvi patrí aj dogma o „Ježišovom ustanovení všetkých sviatostí“ (porov. Jn 1,16). Táto dogma bola prijatá na Tridentskom koncile v roku 1547. Z teologického hľadiska sú všetky sviatosti ustanovené Kristom Pánom, hoci z historického hľadiska sú niektoré ustanovené priamo, iné nepriamo. Kritérium pravej sviatosti, to jest „pôvod od Krista“, nutne obsahuje aj teologický aj historický pôvod. Tridentský koncil ďalej učí, „že podstatu sviatosti určil Kristus a Ježišove slová a činy sú základom toho, čo Kristus, teraz už prostredníctvom vysvätených služobníkov svojej Cirkvi, udeľuje vo sviatostiach svoju milosť svoju lásku.“ Ďalšou dogmou, ktorú prijala Katolícka cirkev na Tridentskom koncile je, že „vysluhovateľ sviatosti nemôže meniť sviatostný obrad“ (porov. Mt 5,17). Teda musí sa pridŕžať rubrík, ktoré sú oficiálne dané a predpísané. 

 

(Iz 51:4 [SSV])

Pozoruj ma, ľud môj, a počúvaj ma, národ môj, veď odo mňa (od Boha)vychádza náuka a svoje právo dám za svetlo národom.

Blízko je moje právo, vychádza moja spása a moje ramená budú súdiť národy. Na mňa budú čakať ostrovy a dúfať budú v moje rameno.

Zdvihnite oči k nebesiam a pozrite dolu na zem. Veď nebo sa ako dym rozplynie a zem sa sťa odev rozpadne. Jej obyvatelia pomrú podobne, moje spasenie  však potrvá naveky(Bohom dané podmienky pre spásu človeka) a moja pravda nezanikne(Božie slovo).

 

 

(Júd 1:3 -4)

Milovaní, veľmi som sa usiloval napísať vám o našej spoločnej spáse; a pokladám za nevyhnutné písať vám a napomenúť vás, aby ste zápasili za vieru, raz navždy odovzdanú svätým.

Vkradli sa totiž medzi vás niektorí ľudia, už dávno zapísaní na odsúdenie, bezbožní, čo zamieňajú milosť nášho Boha za výstrednosti a zapierajú jediného Vládcu a nášho Pána Ježiša Krista.

 

 

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.